Monitoren & evalueren

Monitoren & evalueren
Jaarlijks evalueren de zorgverzekeraar, de RHO en een representatieve delegatie van de huisartsen op provinciaal niveau of de implementatie van MTVP verloopt conform het Provinciale MTVP-plan Friesland en of de beweging richting de beoogde doelstellingen wordt gemaakt. Op basis van deze evaluatie kan er waar nodig worden bijgestuurd. Deze evaluatie heeft niet als doel om de individuele huisartsen af te rekenen op resultaten.

Na de opstartfase wordt er naast een provinciaal beeld van het effect op de doelstellingen ook een landelijk beeld opgebouwd, om te zien of de beweging die op regionaal niveau wordt gemaakt ook op landelijk niveau zichtbaar wordt. Tevens kan dit landelijke beeld worden gebruikt om tussen regio’s van elkaar te leren. Partijen bespreken deze beelden jaarlijks met elkaar.

Het monitoren en evalueren van de resultaten van deze doelstellingen, fungeert als spiegelinformatie om onderling leren en kennisuitwisseling tussen de RHO, huisartsen en zorgverzekeraars te stimuleren.